Șomajul este reglementat prin Legea nr.76/2002, actualizată în 2017. Conform prevederilor acestei legi se condideră șomer o persoană care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani și până la îndeplinirea condițiilor de pensionare;

b) starea de sănătate și capacitățile fizice și psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;

c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare;

d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă.

Pentru a fii șomer înregistrat, categorie prevăzută de legea amintită, trebuie să îndeplinești condițiile cumulative stipulate mai sus și să fii înregistrat la agenția pentru ocuparea forței de muncă din raza teritorială unde locuiești.

În același timp, legiuitorul a definit noțiunea de șomer de lungă durată în sensul că acesta este o persoană aflată în șomaj pe o perioadă mai mare de 12 luni - în cazul persoanelor cu vârsta de 25 de ani sau de 6 luni pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 16-25 ani (împliniți).
 
Este necesar să rețineți că pentru a primii indemnizația de șomaj conform legii, persoanele considerate șomeri  trebuie să se afle în  una dintre următoarele situații:

a) le-au încetat raporturile de muncă din motive neimputabile lor;

b) le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;

c) le-a încetat mandatul pentru care au fost numiți sau aleși, dacă anterior nu au fost încadrați în muncă sau dacă reluarea activității nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activității angajatorului;

d) le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;

e) au încheiat contract de asigurare pentru șomaj și nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare;

f) au încetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate și care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncă și nu au reușit să se încadreze în muncă;

g) le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;

h) reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, nu mai este posibilă la unitățile la care au fost încadrate în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activității, sau la unitățile care au preluat patrimoniul acestora;

i) le-a încetat activitatea desfășurată exclusiv în baza unui raport juridic, altul decât cel de natură celor prevăzute la lit. a) -e), g) și h), în considerarea căruia s-a datorat, potrivit legii, contribuția individuală de asigurări pentru șomaj.

Sunt considerate în  situația de șomeri și persoanele care:

a) sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;

b) sunt absolvenți ai școlilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;

ATENȚIE: În vederea întocmirii cererii de acordare a indemnizației de șomaj sunt necesare câteva documente esențiale, după cum urmează:

- Act de identitate în original

- Act de studii și calificare, în original și în copie

- Acte eliberate de organele financiare teritoriale, acte care sa ateste că persoana în cauză nu realizează venituri sau că veniturile obținute sunt mai mici decât valoarea indicatorului social de referință.

- Adeverințe medicale care sa ateste că persoana este sănătoasă clinic, aptă de muncă sau că are restricții medicale eventuale.

De la o categorie de beneficiar la alta, în vederea obținerii indemnizației de șomaj, mai sunt necesare și alte documente.

În ceea ce privește perioada în care se beneficiază de indemnizație de șomaj, reamintim faptul că aceasta este stabilita în funcție de stagiul de cotizare.

- 6 luni de indemnizație de șomaj pentru persoanele ce dețin stagiu de cotizare de cel puțin un an;

- 9 luni de indemnizație de șomaj pentru persoanele ce dețin stagiu de cotizare de cel puțin 5 ani

- 12 luni de indemnizație de șomaj pentru persoanele ce dețin stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

(Prin stagiu de cotizare  se înțelege: „perioada de timp pentru care s-a datorat contribuția de asigurări pentru șomaj atât de către asigurat, cat și de angajator sau, după caz, numai de către asigurat, precum și perioada pentru care persoanele asigurate în sistemul asigurărilor pentru șomaj prin încheierea unui contract de asigurare pentru șomaj au datorat și au plătit contribuția de asigurări pentru șomaj”)

Cuantumul indemnizației de șomaj este o suma acordata lunar și în mod diferențiat, în funcție de stagiul de cotizare, după cum urmează:

a) 75% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an;

Valoarea indicatorului social de referință este egala cu 500.
75% din valoarea indicatorului social de referinta = 375

b) suma prevazuta la lit. a) la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare.

Cotele procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare, prevazute la lit. b), sunt:

a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 3 ani;
b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 5 ani;
c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 10 ani;
d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani.

Informațiile din acest articol provin din textul Legii nr. 76/2002 actualizată în 2017