DESCRIERE JOB

Contabil Senior (contabilitate publica)

Organizeaza, Indruma, conduce,controleaza si raspunde de desfasurarea In mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii in conforrnitate cu dispozitiile legale in vigoare;
-asigura organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii  intregului patrimoniu al societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne ale societatatii;
-organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital, contabilitatea imobilizarilor. contabilitatea stocurilor, contabilitatea tertilor,contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor, contabilitatea angajamentelor si altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune in conformitate cu legislatia In vigoare;
-urmareste respectarea principiilar contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei, permanentei metodelor,continuitatii activitatii. independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii):
-organizeaza, coordoneaza controlul financiar preventiv, stabilind operatiunile si docurnentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum si persoanele care exercita acest control
-determina si urmareste indicatorii financiari de performanta ai societatii
-urmareste consemnarea corecta si Ia timp,in scris,in momentul efectuarii ei,in docurnente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatii si de inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor  justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
-urmareste stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si circuitul lor in cadrul societatii. Pe document se va trece in mod obligatoriu numele, prenumele si functia celui care il intocmeste, semneaza si raspunde de realitatea datelor trecute in acestea;
-raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului Ia inceputul activititii, cel putin o data pe an, pe parcursul functionarii sale,in orice situatii prevazute de lege si de cate ori directorul general al societii o cere;
-organizeaza si participa Ia intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, Ia operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;
-urmareste evidenta formularelor cu regim special;
-organizeaza controlul asupra operatiilor patrimoniale;
-urmareste respectarea disciplinei de casa, a regulamentului operational de casa si a celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar, efectuand personal sau prin alta persoana imputernicita, cel putin lunar si inopinant controlul casieriei, atat sub aspectul existentei faptice a valorilor  banesti cat si sub aspectul securitatii acestora;
-asigura si urmareste indeplinirea Ia termen a obligatiilor societatii  fata de bugetul statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
-supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational;
-supravegheaza reconcilierea si lnchiderea conturilor;
-asigura si urmareste elaborarea balantei de verificare Ia termenele stabilite de legislatia in vigoare:
-efectueaza analiza financiar contabila pe baza de bilant pe care o prezinta in consiliul de administratie si respective adunarii generate a actionarilor;
-realizeaza rapoarte de specialitate catre institutii publice si rapoarte de analiza cost -beneficii;
-este consultat de catre entitatile functionale ale societatii  in legatura cu problemele referitoare la activitatea serviciului;
-este consultat de catre conducerea societatii in probleme care sunt de competenta serviciului;
-avizeaza lucrari pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmarire, evidenta, decontari, cheltuieli- venituri, bilant, analize de sistem, tehnica de calcul:
-participa Ia sustinerea si discutarea lucrarilor elaborate in cadrul serviciului;
-intocmeste aprecieri asupra activitalii desfasurate de personalul din subordine si propune pentru promovare si stimulare maleriala pe cei mai buni;
-reprezinta societatea in cazurile incredintate prin delegare;
-raspunde de eficienta si calitatea lucrarilor executate in cadrul serviciului Ia termenele stabilite prin reglementari interne sau prin alte acte normative;
-raspunde de  buna pregatire profesionala a salariatilor din subordine si propune masuri pentru perfectionarea cunostintelor acestora;
-raspunde de respectarea programului de lucru si a disciplinei muncii in cadrul serviciului pe care il coordoneaza,
-raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 82/1991, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte reglementari legale in vigoare, pe linie economica si financiar-contabila;
 -raspunde pentru executarea defectuoasa a atributiilor sau pentru neexecutarea acestora conform legii;
-urmareste incasarea Ia termen a facturilor si diminuarea creantelor;
-organizeaza si conduce intreaga activitate a personalului din subordine pentru realizarea atributiilor si sarcinilor specific compartimentului;
-verifica modul in care sunt urmarite si realizate veniturile din chirii de catre responsabilii de contract;
- urmareste realizarea bugetului de venituri si cheltuieli
- intocmire BVC anual si executia bugetara trim.;
 
Poti aplica direct prin Adecco aici